Dienstverleningsvoorwaarden

Gelieve deze Dienstverleningsvoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing zijn op het gebruik van deze Site, www.hopasports.com (de "Site"). Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, kunt u de Site niet gebruiken.

Wij mogen deze Dienstverleningsvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door hier een gewijzigde versie te publiceren en u aanvaardt eventuele wijzigingen door de Site te blijven gebruiken. Wij mogen elk aspect van de Site zelf te allen tijde wijzigen.

Deze Dienstverleningsvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2023.


1. WIE WIJ ZIJN

Wij zijn Hopasports (hierna "Hopatec" of "wij"), een bedrijfsnaam van onderstaande rechtspersonen:

 • Hopatec Sports Services LLC, (License number DED 683845), a company incorporated in the United Arab Emirates.
 • Hopatec Sports Services LLC, (License number KvK 71697519), a company incorporated in The Netherlands.
 • Hopatec Sports Services BV, (License number KvK 70367663), a company incorporated in The Netherlands.

2. HOE U DEZE SITE MAG GEBRUIKEN

2.1 U mag de Site legaal gebruiken voor de doeleinden en op een wijze die de Site niet schaden of geen inbreuk opleveren van het intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van enige persoon, firma of onderneming. U stemt ermee in de Site (of enig onderdeel ervan) te gebruiken conform alle toepasselijke wetgeving die voor het rechtsgebied vanwaaruit u de Site benadert relevant is

2.2 U mag van elke pagina of elk ander onderdeel van de inhoud van de Site (de “Inhoud”) één kopie downloaden en opslaan en één kopie printen voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik, maar u mag geen Inhoud naar anderen verspreiden of een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsaanduidingen wissen of wijzigen. Indien u nog meer kopieën van de Inhoud wilt maken of kopieën van de Inhoud wilt verspreiden naar anderen, dient u hiervoor eerst onze schriftelijke toestemming te verkrijgen. Gelieve alle aanvragen voor toestemming te richten aan onze servicedesk zoals omschreven in artikel 14 (Neem contact met ons op).).

2.3 U stemt ermee in dat u bij het gebruik van de Site (of een onderdeel ervan) of de Inhoud niet zult proberen onbevoegde toegang te krijgen tot een (programma)onderdeel van de Site of de Inhoud, de server waarop de Site is opgeslagen of welke server, computer of databank dan ook die aan de Site is verbonden. Indien u een vordering heeft tegen een andere gebruiker van de Site die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de Inhoud door die gebruiker, dan stemt u ermee in een dergelijk recht of een dergelijke (rechts)vordering onafhankelijk en zonder tussenkomst van ons uit te oefenen of, respectievelijk, in te stellen.

2.4 U bevestigt dat u wettelijk meerderjarig bent in het land waarin u woont. Wij wijzen ouders of verzorgers die hun kinderen toestaan de Site te gebruiken erop dat het belangrijk is dat zij met hen praten over hun veiligheid online. Minderjarigen die de Site gebruiken, en vooral de interactieve onderdelen van de Site, dienen door hun ouder of verzorger te worden gewezen op het mogelijke risico voor hen.

2.5 U stemt ermee in dat u geen onjuiste of misleidende informatie op of via deze Site plaatst of verzendt of informatie invoert of uploadt die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere computerprogrammeringsroutines bevat die bedoeld zijn om een systeem of de Site te beschadigen, nadelig te verstoren, te onderscheppen of toe te eigenen.

2.6 U stemt ermee in dat wij te allen tijde en om welke reden dan ook uw gebruik van de Site mogen beëindigen of opschorten, zelfs indien wij anderen blijven toestaan de Site te gebruiken. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die ontstaat door beëindiging of opschorting van uw toegang tot de Site.

2.7 Bovendien geldt het volgende:

 • U mag zich als Gebruiker niet uitgeven voor een andere persoon of organisatie;
 • U mag de Site niet gebruiken voor het verzenden van spam aan mensen die geen e-mail van u willen ontvangen;
 • U mag de Site niet gebruiken om enquêtes, loterijen, wedstrijden, piramideconstructies of kettingbrieven uit te voeren, te houden of te verzenden;
 • U mag de dienst(en)of de aan de dienst(en) verbonden netwerken niet onderbreken of verstoren of een computervirus (waaronder elke variant of vergelijkbare kwaadaardige code of instructies) in ons systeem of dat van andere gebruikers brengen;
 • U mag geen informatie die betrekking heeft op de donateur openbaar maken, tenzij u hiervoor de toestemming van de donateur hebt of dit is toegestaan door de toepasselijke plaatselijke wetgeving.
In geval van niet-nakoming van deze Dienstverleningsvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, zonder kennisgeving, uw lidmaatschap te beëindigen of een pagina te wissen.


3. LINKS NAAR DEZE SITE

3.1 U mag een link maken naar uw homepage, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en u onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag de link echter niet zo maken dat er enige vorm van verband, goedkeuring of instemming van onze zijde wordt gesuggereerd terwijl deze niet bestaat.

3.2 Wij behouden ons het recht voor de toestemming om een link aan te brengen zonder kennisgeving in te trekken.


4. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE INHOUD / VRIJWARING

4.1 Indien u materiaal op de Site zet, dient u dit op een manier te doen die voldoet aan artikel 2 (Hoe u de Site mag gebruiken), en die rekening houdt met de andere gebruikers van de Site. U bevestigt dat u verantwoordelijk bent voor het materiaal dat u op de Site zet en dat wij geen materiaal controleren voordat dit wordt gepubliceerd. Het materiaal dat u op de Site hebt gezet, mag niet (gods)lasterlijk, obsceen, discriminatoir, beledigend of kwaadaardig zijn en mag niemand ertoe aanzetten een misdrijf te plegen. U dient geen informatie over identificeerbare personen anders dan uzelf te uploaden, tenzij zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven.

4.2 U bevestigt dat alle door u aan ons verstrekte informatie en gegevens (waaronder bij inschrijving, indien van toepassing) in alle opzichten en te allen tijde waarheidsgetrouw, juist en actueel zijn en dat u voldoet aan de beperkingen op het gebruik van de Site zoals in artikel 2 (Hoe u de Site mag gebruiken) of elders in deze voorwaarden uiteen is gezet. U bevestigt verder dat u ten aanzien van het op de Site gezette materiaal het recht hebt dit te doen en alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen hiertoe hebt verkregen.

4.3 U vrijwaart ons hierbij jegens alle vorderingen van andere (rechts)personen en eventueel hiermee gepaard gaand verlies dat of aansprakelijkheid, schade of kosten die – in welke vorm dan ook – kunnen ontstaan als gevolg van uw gebruik van de Site (waaronder (het vermoeden van) de niet-nakoming van deze voorwaarden), uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde of het publiceren door ons van het materiaal dat u op de Site hebt gezet, behoudens voor zover deze zijn ontstaan door onze redactie van uw materiaal.


5. ONZE AANSPRAKELIJKHEID / TOEGANG

5.1 De Site en de Inhoud worden uitsluitend als dienst aangeboden en zijn slechts voor algemene informatiedoeleinden. Commentaar dat en overige Inhoud die op de Site zijn gezet, zijn niet bedoeld als advies waarop men zich zou moeten verlaten. Hoewel wij aan de bouw van de Site en het opstellen van de Inhoud redelijke zorg hebben aangewend, kunnen wij niet garanderen dat deze altijd beschikbaar is, dat deze vrij is van (programmeer)fouten of virussen of dat de Inhoud juist of actueel is (en elk beroep dat wordt gedaan op de Inhoud is volledig voor eigen risico). Voor zover mogelijk volgens toepasselijk recht, sluiten wij alle aansprakelijkheid die anders zou kunnen voortvloeien uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Site of de Inhoud.

5.2 Toegang tot de Site is toegestaan op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor om de Site uit de lucht te halen of te wijzigen om deze te kunnen bijwerken en te onderhouden. Wij zullen ons inspannen om u in kennis te stellen van gepland onderhoud. Wij zijn niet aansprakelijk indien de Site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een periode niet beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang tot de Site of de Inhoud te krijgen. U bent er tevens volledig voor verantwoordelijk dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot de Site bekend is met deze voorwaarden en dat zij eraan voldoen.

5.3 Wij hebben geen invloed op, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud van enige andere sites waarnaar vanaf de Site met een link wordt verwezen. Het opnemen van links naar andere sites houdt niet in dat wij deze ondersteunen.

5.4 Hopatec - en niets in deze Dienstverleningsvoorwaarden - sluit de aansprakelijkheid van Hopatec niet uit en beperkt deze niet voor dood of letselschade ten gevolge van haar nalatigheid, fraude of enige andere aansprakelijkheid die niet krachtens toepasselijk recht mag worden uitgesloten of beperkt. U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site en de bijbehorende diensten plaatsvindt in de staat waarin deze verkeert en beschikbaar is en dat uw gebruik van de site en de bijbehorende diensten volledig voor eigen risico is. Hopatec garandeert geen ononderbroken of beveiligde toegang tot onze diensten en de werking van de Site en de bijbehorende diensten kan door talloze factoren die buiten onze invloed vallen worden verstoord. Op die basis, tenzij uitdrukkelijk uiteengezet in deze Dienstverleningsvoorwaarden en behalve de rechten, garanties en rechtsmiddelen die niet uitgesloten kunnen worden, verstrekt Hopatec – voor zover rechtens toelaatbaar – geen andere voorwaarden of garanties ten aanzien van de Site of de bijbehorende diensten. Hopatec pleegt van tijd tot tijd algemeen onderhoud op de Site, op de tijden zoals aangegeven in de toepasselijke landspecifieke voorwaarden. Tijdens deze perioden kan het zijn dat de Site en de bijbehorende diensten niet voor gebruik beschikbaar zijn. In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat de Site en de bijbehorende diensten ook op andere tijden niet beschikbaar zijn.

5.5 Hopatec is op grond van deze Dienstverleningsvoorwaarden slechts aansprakelijk voor schade die redelijkerwijs voorzienbaar is en veroorzaakt is door niet-nakoming van deze Dienstverleningsvoorwaarden door Hopatec of door nalatigheid van Hopatec. De totale aansprakelijkheid van Hopatec jegens u krachtens of in verband met deze Dienstverleningsvoorwaarden die voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), niet-nakoming van wettelijke plicht of anderszins zal nimmer het totale bedrag van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overschrijden.

5.6 Hopatecs aansprakelijkheid jegens u is niet van toepassing op schade aan uw zakelijke transacties of uw eigen schade, zoals verlies of beschadiging van gegevens, gederfde winst, verlies van contracten, verlies van zakelijke kansen, omzetverlies, gederfde inkomsten, reputatieschade, verlies van software of gegevens, mislopen van een zakelijke transactie, verlies van kansen, verlies van gebruik van computerapparatuur, tijdsverlies van management of ander personeel.

5.7 Hopatec aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de afzegging van een evenement waarvoor op de Site reclame wordt gemaakt. Indien u deelnemer aan een evenement bent, bevestigt u hierbij door inschrijving als gebruiker en deelnemer bovendien dat u medisch gezien fit bent en aan dergelijke evenementen deel kunt nemen. Wij raden alle deelnemers aan zich voorafgaand aan deelname aan een evenement of lichamelijke activiteit medisch te laten onderzoeken door een arts.

5.8 Hopatec kan de opmaak en inhoud van de Site en de bijbehorende diensten van tijd tot tijd wijzigen. U dient uw zoekmachine iedere keer dat u de Site bezoekt te vernieuwen zodat u steeds de meest recente versie van de Site, waaronder de meest recente versie van deze Dienstverleningsvoorwaarden, downloadt.


6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Wij zijn eigenaar en licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, het Handelsmerk en de Inhoud. Die rechten zijn beschermd door wereldwijde wetgeving en verdragen. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 2 (Hoe u deze Site mag gebruiken), stemt u ermee in dat u geen onderdeel van de Site of de Inhoud kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt en dat u onze intellectuele eigendomsrechten (of die van onze licentiegevers) op de Site of de Inhoud niet anderszins schendt.

6.3 Indien u onze redactionele inhoud wilt citeren in reclamemateriaal of op productverpakkingen, gelieve contact op te nemen met onze servicedesk zoals uiteengezet in artikel 14 (Neem contact met ons op). Meestal zullen wij u vragen een overeenkomst met ons te ondertekenen waarin u verklaart dat u het citaat in context zult gebruiken, het citaat nauwkeurig zult vermelden en ons zult noemen als bron. Houd er echter rekening mee dat wij producten of diensten van anderen niet sponsoren of ondersteunen.


7. PRIVACYBELEID / BEVEILIGING

7.1 Indien wij gegevens van u verwerken of cookies plaatsen in uw zoekmachine doen wij dit conform ons Privacybeleid. U dient ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen aangezien dit belangrijke informatie bevat over het gebruik van uw persoonlijke gegevens of overige informatie over privacy en onze beveiligingsprocedures en ons beveiligingsbeleid, en welk beleid onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Door de Site te gebruiken, stemt u met deze verwerking in en bevestigt u dat u dit hebt gelezen, begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent.

7.2 Indien hiertoe verzocht wordt door wethandhavingsinstanties of door middel van een gerechtelijk bevel, verlenen wij, voor de preventie of opsporing van een misdrijf of de aanhouding of vervolging van daders, onze medewerking aan de openbaarmaking van de identiteit of locatie van een ieder die artikel 2 (Hoe u deze Site mag gebruiken) of anderszins niet nakomt. Bovendien kunnen er nog andere omstandigheden zijn waarin wij wettelijk verplicht kunnen worden informatie over u of uw gebruik van de Site of de Inhoud openbaar te maken.

7.3 Wij onderzoeken elke gemelde niet-nakoming van deze voorwaarden of klachten en treffen alle maatregelen die wij passend achten (waaronder maar niet beperkt tot het verwijderen van uw gegevens, geven van een waarschuwing, opschorten, beperken of beëindigen van uw toegang tot en/of het verwijderen van Inhoud van de Site). Indien wij een redelijk vermoeden hebben dat u enige van de beperkingen van artikel 2 (Hoe u deze Site mag gebruiken) niet bent nagekomen, behouden wij ons tevens het recht voor om uw toegang tot deze Site te allen tijde zonder kennisgeving op te schorten, te beperken of te beëindigen.

7.4 Wij kunnen wereldwijd leveren, maar handelen niet in of verstrekken geen diensten of producten aan landen die zijn onderworpen aan sancties van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC).


8. GESCHILLEN EN ALGEMEEN

8.1 In de zin van dit artikel bent u een "consument" indien u de Site bezoekt om redenen buiten uw handel, bedrijf of beroep. U wordt dus aangemerkt als consument indien u een deelnemer aan of organisator van evenementen bent. Indien u op grond van uw handel, bedrijf of beroep diensten aan ons verleent, wordt u niet aangemerkt als consument van onze diensten.

8.2 Deze Site (www.hopasports.com), met inbegrip van de voorwaarden en het beleid evenals alle geschillen die hieruit of het onderwerp ervan (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) voortvloeien of hiermee verband houden, worden beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk.

8.3 Een dergelijk geschil of een dergelijke vordering wordt onderworpen aan en uiteindelijk beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig de arbitrageregels van het DIFC-LCIA Arbitration Centre, welke regels worden geacht integraal onderdeel uit te maken van dit lid. Er zal één arbiter zijn. De zetel of wettelijke plaats van arbitrage is Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. De taal die tijdens de arbitrage zal worden gehanteerd is Engels.

8.4 Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht (waaronder maar niet beperkt tot de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen), blijven de overige voorwaarden van kracht.

8.5 Tenzij wij uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen, vormen deze voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ons ten aanzien van het gebruik van de Site en de Inhoud en vervangen deze alle besprekingen, mededelingen, gesprekken en afspraken betreffende het onderwerp hiervan.

8.6 Indien wij u niet (of niet onmiddellijk) aanspreken op nakoming van een van uw verplichtingen uit deze voorwaarden of onze rechten jegens u niet (of niet onmiddellijk) afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u of dat u niet meer hoeft te voldoen aan deze verplichtingen. Indien wij van nakoming door u afzien, doen wij dit uitsluitend schriftelijk, wat echter niet betekent dat wij automatisch van iedere toekomstige nakoming door u zullen afzien.

8.7 Alleen wij mogen onze rechten of verplichtingen zonder uw toestemming overdragen aan derden en dergelijke voorwaarden komen ten goede en ten laste van onze opvolgers en rechtverkrijgenden.

8.8 De opschriften in de Dienstverleningsvoorwaarden, het Beleid en bij de artikelen zijn slechts aangebracht ter verduidelijking en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

8.9 Niets in deze Dienstverleningsvoorwaarden vormt een samenwerkingsverband tussen u en ons of maakt een van ons aansprakelijk voor enige schulden of verplichtingen van de ander. Wij dienen ten aanzien van de omgang die u als deelnemer of organisator van evenementen hebt met derden op geen enkele wijze te worden beschouwd als uw gemachtigde of vertegenwoordiger.

8.10 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige vertraging in de nakoming of niet-nakoming wegens omstandigheden die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen, maar zullen u, zodra dit redelijkerwijs haalbaar is, in voorkomend geval in kennis stellen van dergelijke omstandigheden die ertoe hebben geleid dat een verplichting hieruit niet of vertraagd is nagekomen. Vervolgens zullen wij trachten alle redelijke maatregelen te nemen om zo volledig en zo snel mogelijk aan de Dienstverleningsvoorwaarden en het Beleid te voldoen.

8.11 De Dienstverleningsvoorwaarden en het Beleid betreffende de Site worden van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt om aan de voorschriften en normen te voldoen. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen u van deze wijzigingen alsmede de Payment Service Providers in kennis te stellen.

8.12 Wij accepteren betalingen via VISA, MasterCard, American Express, en bankkaarten in verschillende valuta en in dat opzicht behouden wij ons het recht voor om aan valuta gerelateerde prijsstijgingen aan u door te berekenen.

8.13 Wij accepteren de volgende valuta's: VAE-dirham (AED), Bahreinse dinar (BHD), Euro (EUR), Pond sterling (GBP), Jordaanse dinar (JOD), Koeweitse dinar (KWD), Omaanse rial (OMR), Qatarese rial (QAR), Saoedi-Arabische riyal (SAR) en Amerikaanse dollar (USD).


9. TUSSENPERSOON

Hopatec, als exploitant van de Site en de bijbehorende diensten en producten, treedt op als tussenpersoon tussen u en de afzonderlijke gebruikers van de Site en/of de organisatoren en zolang uw informatie of bijbehorende diensten en/of die van de organisatoren van de evenementen en de individuele gebruiker zich op de Site of de bijbehorende diensten bevindt, controleert of redigeert Hopatec de inhoud van deze informatie niet, behalve voor zover dit wettelijk wordt vereist. In het geval dat Hopatec is gewezen op of kennis heeft van een onwettige activiteit of informatie op de Site of de bijbehorende diensten, zal Hopatec erop toezien dat de informatie wordt verwijderd of dat de toegang tot deze informatie wordt uitgeschakeld. Als gevolg van haar rol als tussenpersoon is Hopatec niet aansprakelijk jegens u als gebruiker of organisator van evenementen.


10. BEËINDIGING

Hopatec behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de gehele Site en de bijbehorende diensten of een gedeelte ervan onmiddellijk en zonder kennisgeving op te schorten of te beëindigen indien u deze Dienstverleningsvoorwaarden niet nakomt, onder andere indien er sprake is van feitelijk of vermoedelijk frauduleus, crimineel of oneigenlijk gebruik van de Site of de bijbehorende diensten. Deze Dienstverleningsvoorwaarden eindigen automatisch wanneer uw pagina door u of door Hopatec van de Site wordt verwijderd. Deze Dienstverleningsvoorwaarden blijven van toepassing op uw gebruik in het verleden.

Bij beëindiging of opschorting of ontzegging van de toegang tot de Site en de bijbehorende diensten wordt het geld dat Hopatec al namens u heeft ontvangen behandeld conform bovenstaande bepalingen, met dien verstande dat een eventuele terugbetaling (indien van toepassing) kan worden vertraagd indien Hopatec een onderzoek uitvoert met betrekking tot uw gebruik van de Site en de bijbehorende diensten en kan beslissen het geld niet aan u te betalen indien u deze Dienstverleningsvoorwaarden niet bent nagekomen. In dergelijke omstandigheden kan Hopatec een terugbetaling van donaties aan donateurs toestaan.

Alle fondsen die door een (rechts)persoon zijn geworven, hetzij door inschrijving of donatie, zijn niet restitueerbaar en worden overgemaakt naar het goede doel, verminderd met de aan de creditcard of bank verbonden transactiekosten (en overige kosten zoals bekendgemaakt aan de organisator van evenementen).


11. UW VERPLICHTINGEN

U gaat ermee akkoord dat u:

 • indien uw gebruik van de Site en/of de bijbehorende diensten tot de toegang tot persoonlijke gegevens leidt: (i) Hopatec, te allen tijde conform de toepasselijke privacywetgeving uw medewerking verleent bij de uitvoering van haar verantwoordelijkheden; (ii) niets (laat) doen dat kan leiden tot niet-nakoming door Hopatec van de toepasselijke privacywetgeving en u voldoet aan alle redelijke aanwijzingen van Hopatec die verband houden met de verwerking van dergelijke gegevens door u en/of het project dat fondsen werft; (iii) voldoet aan het Privacybeleid en de toepasselijke privacywetgeving betreffende het verzamelen, het gebruik, de openbaarmaking of het verwerken van de persoonlijke gegevens binnen het kader van het fondsenwervingsproject; (iv) voldoet aan de wettelijke voorschriften van alle betrokkenen (d.w.z. andere gebruikers en dergelijke) betreffende de persoonlijke gegevens en niets doet dat de beveiliging van dergelijke gegevens in gevaar brengt; (v) geen persoonlijke gegevens verkoopt, verhandelt of verhuurt aan derden; (vi) de persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelt en niet openbaar maakt aan andere partijen dan Hopatec, zoals overeengekomen door de betrokkene en/of zoals toegestaan op grond van de privacywetgeving; (vii) passende beveiligings-, technische en organisatorische maatregelen treft tegen onbevoegde, onwettige of onbedoelde toegang, tegen het verwerken, uitwissen, verlies of vernietigen van en/of tegen schade aan persoonlijke gegevens conform privacywetgeving en zich houdt aan alle redelijke voorschriften van Hopatec (zoals van tijd tot tijd aan u worden medegedeeld), teneinde de beveiliging van persoonlijke gegevens te bewerkstelligen; (viii) de persoonlijke gegevens op de juiste manier gebruikt en slechts voor de specifieke doeleinden zoals deze van tijd tot tijd aan u worden medegedeeld, onder andere via het toepasselijke privacybeleid dat beschikbaar is op Hopatecs Site; (ix) indien u een organisator van een evenement bent, slechts mededelingen aan de donateurs/gebruikers doet indien zij hebben aangegeven verdere mededelingen van u en/of het fondsenwervingsproject te wensen ontvangen en uitsluitend voor zover zij hun voorkeur hiertoe hebben aangegeven (bijvoorbeeld dat zij slechts mededelingen wensen te ontvangen ten aanzien van een specifiek fondsenwervingsevenement); (x) persoonlijke gegevens niet langer bewaart dan nodig is; en (xi) voor zover wettelijk toegestaan, Hopatec, haar opvolgers en rechtsverkrijgenden, vrijwaart jegens alle schade, kosten en overige schade veroorzaakt door niet-nakoming door u en/of het fondsenwervingsproject van dit lid; en
 • Door een pagina op de Site te plaatsen, verklaart u en verplicht u zich jegens Hopatec en de gebruiker van de Site dat u:
  • in het land waarin het evenement wordt gehouden, meerderjarig en handelingsbekwaam bent.
  • indien u deelnemer aan een evenement bent, u medisch gezien fit bent en aan het evenement kunt deelnemen en de Vrijwaringsverklaring hebt ingediend en bevestigd.
Wanneer u zich bij Hopatec inschrijft en een wachtwoord kiest om uw veilige account te beschermen, bent u ervoor verantwoordelijk uw wachtwoord geheim te houden. Indien u merkt dat uw wachtwoord onbevoegd wordt gebruikt, raden wij u aan uw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.


12. PRODUCTEN

Af en toe bieden wij sportgerelateerde apparatuur voor gebruik tijdens een evenement of anderszins te koop aan op de Site. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar het toepasselijke artikel van het Retourneer- en restitutiebeleid.


13. KENNISGEVING

Elke kennisgeving of andere mededeling die van u wordt verlangd, dient schriftelijk te geschieden en dient persoonlijk of per koerier te worden overhandigd op het adres zoals vermeld in artikel 14 (Neem contact met ons op).

Kennisgevingen aan u op grond van de Dienstverleningsvoorwaarden vinden schriftelijk plaats door een dergelijke kennisgeving op de Site te plaatsen of via e-mail naar het e-mailadres dat u bij inschrijving aan ons hebt gegeven.

Elke kennisgeving of mededeling wordt geacht te zijn ontvangen indien deze persoonlijk is overhandigd, door handtekening op het ontvangstbewijs, of op het moment dat de kennisgeving is achtergelaten op het juiste adres, of 5 dagen nadat deze per aangetekende post is verzonden. Indien een kennisgeving per e-mail wordt verzonden of op de Site is geplaatst, dan wordt een dergelijke kennisgeving geacht te zijn afgeleverd na verzending of plaatsing op de Site.


14. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk.

Hopatec
P.O.Box 478323
Dubai, UAE
w: www.hopasports.com