Disclaimer & Vrijwaring

Indien u zich inschrijft om mee te doen aan een wedstrijd en deel te nemen aan een van de evenementen via www.hopasports.com, bevestigt u dat:

  1. U, in het land waarin het evenement wordt gehouden, meerderjarig en handelingsbekwaam bent of dat u toestemming van uw ouder(s) of verzorger(s) hebt.
  2. U geen lichamelijke, geestelijke of emotionele stoornis hebt en in elk opzicht lichamelijk fit bent om aan dit evenement deel te nemen.
  3. Uw deelname aan een evenement competitief is en er, zoals bij alle sporten, een risico bestaat op lichamelijk letsel en dat u – als voorwaarde voor deelname – volledige verantwoordelijkheid voor dergelijke risico's aanvaardt.
  4. U begrijpt en aanvaardt dat Hopatec en de organisatoren/eigenaars van het evenement geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, in welke vorm dan ook, voor lichamelijk letsel, ziekte of dood toegebracht aan of veroorzaakt door u of voor verlies van of schade aan enige van uw bezittingen of goederen (bijvoorbeeld: fiets, sportuitrusting, geld, voertuigen, juwelen, kleding, camera's, etc.) in welke vorm of hoe dit verlies of deze schade dan ook is veroorzaakt.

    Elke deelnemer stemt tevens in met het opnemen van zijn/haar stem, beeltenis en gelijkenis, ongeacht op welke wijze deze wordt vastgelegd (onder andere camera, telefoon, mobiele apparatuur), terwijl hij/zij aanwezig is bij, op of in de buurt van het evenement en met de gratis, eeuwigdurende, verzending van deze beeltenis/stem door de organisator op welke manier dan ook. Elke deelnemer doet hierbij tevens afstand van alle morele en wettelijke rechten op alle opnamen van geluid of beeltenissen die op de plaats van het evenement zijn gemaakt.

    De organisator behoudt zich het recht voor het evenement geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving vooraf af te gelasten, om welke reden dan ook. In dergelijke gevallen kan, naar goeddunken van de organisator, gehele of gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden, maar dit wordt niet gegarandeerd.
  5. U hebt de Dienstverleningsvoorwaarden, het Privacybeleid en het Retourneer- en restitutiebeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) gelezen en begrepen.

Ik kom hierbij overeen Hopatec en de organisatoren van het evenement te vrijwaren jegens alle soort vorderingen, schade en kosten die voortvloeien uit de Dienstverleningsvoorwaarden en wegens niet-nakoming door mij van de hierboven genoemde voorwaarden, onbevoegde handelingen of anderszins. Elke niet-nakoming van deze voorwaarden of niet-nakoming door mij van de wettige aanwijzingen van Hopatec of de opdrachtgevers van het evenement geeft Hopatec of de organisatoren van het evenement het recht mijn deelname aan een evenement per direct te beëindigen zonder restitutie van inschrijfgelden of enige vorm van schadevergoeding en mij automatisch te diskwalificeren.


NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen:

Hopatec
P.O.Box 478323
Dubai, UAE
w: www.hopasports.com