Retourneer- en restitutiebeleid

Gelieve dit Retourneer- en restitutiebeleid zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing zijn op het gebruik van deze website (de "Site"). Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in aan deze voorwaarden gebonden te zijn. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, kunt u de Site niet gebruiken.

Wij kunnen dit Retourneer- en restitutiebeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een gewijzigde versie te publiceren en, indien u de Site blijft gebruikten, wordt u geacht eventuele wijzigingen te hebben aanvaard. Wij kunnen te allen tijde elk aspect van de Site zelf wijzigen.

Het Retourneer- en restitutiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 01 September 2014.


1. RESTITUTIE VAN EVENEMENTGERELATEERDE AANKOPEN

1.1 Online betalingen via de Site voor inschrijvingen, donaties en aankopen die betrekking hebben op een evenement zijn niet restitueerbaar, tenzij anders vermeld door de individuele organisator van een evenement.

1.2 Indien bij inschrijving op een evenement restitutie wordt aangeboden, is deze slechts opeisbaar voorafgaande aan het specifieke evenement waarvoor u zich hebt ingeschreven. Na deze datum is restitutie niet meer mogelijk. Hierop is een administratievergoeding van 5% van de totale waarde van het winkelwagentje van toepassing.

1.3 Tijdens de inschrijfprocedure voor een evenement wordt er optioneel een niet restitueerbare ‘Evenement Annulerings-/Uitstelverzekering’ (verzekering) aangeboden. Indien u deze verzekering selecteert, wordt er een vergoeding (2,5% van de totale waarde van het winkelwagentje) toegevoegd aan de inschrijfkosten.

Indien u deze verzekering hebt afgesloten en het evenement door iemand anders dan uzelf wegens overmacht wordt geannuleerd (bijvoorbeeld de organisator van het evenement of de lokale of centrale overheid), dan komt u in aanmerking voor restitutie.

Indien u deze verzekering hebt afgesloten en het evenement door iemand anders dan uzelf wegens overmacht wordt uitgesteld (bijvoorbeeld de organisator van het evenement of de lokale of centrale overheid), en u niet meer wilt deelnemen aan het evenement, dan komt u in aanmerking voor restitutie.

Op grond van deze verzekering vindt uitbetaling plaats van de totale waarde van het winkelwagentje minus de verzekeringskosten. Indien u deze verzekering niet hebt afgesloten zijn de restitutiebepalingen in artikel 1.1 en 1.2 van toepassing.

1.4 Indien restitutie opeisbaar is, dan vindt restitutie plaats via online credit of via de betaalwijze die oorspronkelijk is gebruikt.

1.5 -------------------------------


2. LEVERING, RETOURNERING EN RESTITUTIE VAN PRODUCTAANKOPEN

2.1 Wij kunnen van tijd tot tijd bepaalde sportgerelateerde goederen aanbieden op de Site ("Producten").

2.2 Levering

2.2.1 Wij kunnen wereldwijd leveren, maar handelen niet in of verstrekken geen diensten of Producten aan landen die zijn onderworpen aan sancties van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC). Alle Producten dienen bij levering te worden ondertekend door een volwassene.

2.2.2 Wij stellen alles in het werk om de Producten binnen de geschatte levertijd te leveren. Door onvoorziene factoren zijn vertragingen soms echter onvermijdelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering van de Producten binnen de geschatte levertijd.

2.2.3 Het risico op verlies en beschadiging van de Producten gaat op u over op de datum waarop de Producten worden geleverd of op de datum van eerste poging tot levering door ons.


3. BETALING

3.1 Betaling geschiedt door middel van afschrijving van het bedrag van uw creditcard op het moment dat wij uw bestelling ontvangen en zodra wij uw kaartgegevens en onze voorraad hebben gecontroleerd. Levering van de Producten is afhankelijk van beschikbaarheid. Indien wij de Producten niet kunnen leveren, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Volledige restitutie vindt plaats indien u de Producten al hebt betaald.

3.2 De prijs die u betaalt, is de prijs die op de Site is weergegeven op het moment dat wij uw bestelling ontvangen, behoudens de volgende uitzondering. Hoewel wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Site juist zijn, kunnen er fouten optreden. Indien wij een fout ontdekken in de prijs van Producten die u hebt besteld, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en bieden wij u de mogelijkheid uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. Indien wij geen contact met u kunnen opnemen, behandelen wij de bestelling als zijnde geannuleerd. Indien u uw bestelling annuleert en al voor de Producten hebt betaald, vindt volledige restitutie plaats.

3.3 Het eigendom op de Producten die u via de Site bestelt, gaat op u over op het moment van levering van de Producten, met dien verstande dat wij volledige betaling voor de Producten hebben ontvangen en verwerkt.

3.4 De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Verzendkosten worden gemeld bij de kassa.

3.5 Elke restitutie van een transactiebedrag voor een aankoop die via de Site is gedaan, vindt plaats via de betaalwijze die oorspronkelijk is gebruikt.


4. RETOURNERING

4.1 Retournering en restitutie van de meeste Producten vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de levering.

4.2 Te retourneren Producten dienen te worden geretourneerd in een ongeopende doos en in hun oorspronkelijke staat. Wij behouden ons het recht voor geretourneerde Producten te weigeren of u onze (on)kosten in rekening te brengen indien het Product door ons is ontvangen in een geopende doos en niet in de oorspronkelijke staat.

4.3 Wat te doen indien u een beschadigd Product of een Product met gebreken hebt ontvangen? Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of kosten veroorzaakt door gebreken in de geleverde Producten, vertraagde levering, ontbrekende Producten, enz., als gevolg van factoren van overmacht zoals hierin bepaald. Indien een Product een gebrek blijkt te hebben waarvoor wij verantwoordelijk zijn, zullen wij het Product vervangen. Indien het Product geheel of gedeeltelijk is verbruikt, kunnen wij het Product zonder kosten vervangen of een vergoeding betalen die het voor het Product of de hoeveelheid gefactureerde bedrag niet overschrijdt.

Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van opslag of gebruik van het Product.

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor winstderving of gevolgschade of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit dergelijke gebreken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad, noch voor enige letselschade, verlies of kosten of directe en indirecte schade en wij wijzen in het bijzonder alle aansprakelijkheid af voor schade aan bezittingen en voor winstderving en overige gevolgschade die in elk geval, hoe dan ook, toe te schrijven is aan de levering of het gebruik van het Product/de Producten. Indien wij, ondanks de beperkingen hierin of elders bepaald, aansprakelijk worden gesteld en gevonden voor schadevergoeding, wordt het totale bedrag van de vergoeding beperkt tot de werkelijke aangetoonde schade en zal deze nimmer de contractwaarde overschrijden.

De levering van Producten mag onder geen enkele omstandigheid worden opgevat als een toezegging van aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken die eerder zijn gerezen, verkoopbaarheid van de Producten of voor eventuele gebreken die gedekt zouden moeten worden door de garantie of zorgplicht van een andere partij.

4.4 Indien een Product na 30 dagen gebreken vertoont, kunt u dit Product niet meer aan ons retourneren. In dat geval kunt u de website van de fabrikant bezoeken of rechtstreeks contact met hen opnemen aangezien zij het probleem dat u met het Product hebt misschien kunnen oplossen of u ondersteuning kunnen bieden.

4.5 Wij behouden ons het recht voor de verzendkosten van retournering af te trekken van uw restitutie.


5. BESTELLING ANNULEREN

5.1 Indien u een bestelling wilt annuleren, dient u voorafgaande aan de verzending van uw bestelling contact op te nemen met onze servicedesk zoals uiteengezet in onderstaand artikel 6.


6. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk.

Hopatec
P.O.Box 478323
Dubai, UAE
w: www.hopasports.com